SQL UPDATE 语句 SQL

SQL UPDATE 语句

SQL UPDATE 语句 Update 语句用于修改表中的数据。 语法: UPDATE 表名称 SET 列名称 = 新值 WHERE 列名称 = 某值 Person: ...
阅读全文
SQL SELECT DISTINCT 语句 SQL

SQL SELECT DISTINCT 语句

SQL SELECT DISTINCT 语句 在表中,可能会包含重复值。这并不成问题,不过,有时您也许希望仅仅列出不同(distinct)的值。 关键词 DISTINCT 用于返回唯一不同...
阅读全文
SQL SELECT 语句 SQL

SQL SELECT 语句

SQL SELECT 语句 SELECT 语句用于从表中选取数据。 结果被存储在一个结果表中(称为结果集)。 SQL SELECT 语法 SELECT 列名称 FROM 表...
阅读全文