Prometheus钉钉报警配置 Prometheus

Prometheus钉钉报警配置

Prometheus告警简介 告警能力在Prometheus的架构中被划分成两个独立的部分。如下所示,通过在Prometheus中定义AlertRule(告警规则),Prometheus会周期性的对...
阅读全文
Prometheus邮件报警配置 Prometheus

Prometheus邮件报警配置

Prometheus本身不支持告警功能,主要通过插件alertmanage来实现告警。AlertManager用于接收Prometheus发送的告警并对于告警进行一系列的处理后发送给指定的用户。 P...
阅读全文